TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL

2020. november 18.

Tisztelt Lakosság!

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Velem községi Önkormányzat Polgármestere megalkotta a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 7/2020.(XI.17.) önkormányzati rendeletét.

(1) A szociális célú tűzifa támogatás annak a velemi lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek adható, aki életvitelszerűen az adott ingatlanban él és az ingatlan fűtését részben vagy egészben tűzifával biztosítja, valamint akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 370%-át azaz 105.450,- Ft-ot.

(2) A támogatás odaítélésénél a jogosultsági feltételek megléte esetén - azaz akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 105.450 Ft-ot - előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a)      a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény szerinti: aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők,

b)     a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

c)      65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy

d)     kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.

A támogatás kérelemre indul. A kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon 2020. november 30. napjáig lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy családban élők jövedelmi viszonyait - előző havi jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény- valamint az esetleges előnyben részesítés feltételeit bizonyító okiratok másolatait. A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

Amennyiben a kérelmezőnek vagy családtagjának nincs munkáltatója és nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs, akkor erről a kérelemben nyilatkozni kell.
A támogatási kérelmet Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Kirendeltségi Irodájához (9726 Velem, Rákóczi u. 73. a Hivatalnál a bejárati ajtó melletti postaládába elhelyezve, vagy postai úton). A nyomtatvány az alábbi linkről is http://velem.hu/ letölthető, valamint a 94/563-380-as számon igényelhető. A kérelem benyújtására meghatározott 2020.11.30. határidő elmulasztása jogvesztő! A támogatás odaítélése a rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik. A támogatási kérelmet a polgármester bírálja el a kérelmező rászorultsága alapján 2020. december 11. napjáig. Az önkormányzat legkésőbb 2021. február 15-ig gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

Tisztelettel:

Velem községi Önkormányzat

1. melléklet a 7_2020.(XI.17.) önkormányzati rendelethez.docx


Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra